τελευταία άρθρα σε τίτλους

«Βιβλιοαναγνώσεις #77» Φρίντριχ Ένγκελς. Διαλεκτά Κείμενα

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,844 other subscribers

Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2020, σελ. 400, 16 €

Από το 1844, όταν ξε­κί­νη­σε η βαθιά φιλία τους, ο Φρί­ντριχ Έν­γκελς υπήρ­ξε ο αχώ­ρι­στος σύ­ντρο­φος, συ­νερ­γά­της και συ­να­γω­νι­στής του Καρλ Μαρξ. Στο πλάι τού Μαρξ είχε κα­θο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην επε­ξερ­γα­σία του επι­στη­μο­νι­κού σο­σια­λι­σμού, συ­νει­σφέ­ρο­ντας γό­νι­μα σε όλα τα πεδία του: πο­λι­τι­κή οι­κο­νο­μία, ιστο­ρία, φι­λο­σο­φία. Τα κύρια έργα του, όπως Η Κα­τά­στα­ση της Ερ­γα­τι­κής Τάξης στην Αγ­γλία (1845), Ο Πό­λε­μος των Χω­ρι­κών στη Γερ­μα­νία (1850), Αντί-Ντί­ρινγκ (1878), Ου­το­πι­κός και Επι­στη­μο­νι­κός Σο­σια­λι­σμός (1880), Η Κα­τα­γω­γή της Οι­κο­γέ­νειας, της Ατο­μι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας και του Κρά­τους (1884), κ.ά., απο­τέ­λε­σαν ση­μα­ντι­κά ορό­ση­μα στην ανά­πτυ­ξη της μαρ­ξι­στι­κής θε­ω­ρί­ας.

Στην πα­ρού­σα συλ­λο­γή, αφιε­ρω­μέ­νη στα 200 χρό­νια από τη γέν­νη­σή του, ο ανα­γνώ­στης θα βρει αρ­κε­τά αμε­τά­φρα­στα στα ελ­λη­νι­κά και λι­γό­τε­ρο γνω­στά αλλά εξί­σου ση­μα­ντι­κά κεί­με­να του Έν­γκελς. Εκτεί­νο­νται σε όλα τα στά­δια της συγ­γρα­φι­κής του δρα­στη­ριό­τη­τας, από τα νε­α­νι­κά του χρό­νια, όταν ήταν ένας χε­γκε­λια­νός της Αρι­στε­ράς, ως την ώριμη πε­ρί­ο­δό του, δί­νο­ντας μια ει­κό­να της ευ­ρύ­τη­τας πνεύ­μα­τος και της οξύ­νοιάς του. Με­τα­ξύ άλλων πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: ποι­ή­μα­τα και λο­γο­τε­χνι­κές κρι­τι­κές των νε­α­νι­κών χρό­νων του Έν­γκελς· η πρώ­ι­μη κρι­τι­κή του στον μυ­στι­κι­στι­κό-ανορ­θο­λο­γι­κό ιδε­α­λι­σμό του Σέ­λινγκ· κεί­με­να και ομι­λί­ες του από τα επα­να­στα­τι­κά χρό­νια του 1848-49 και την αμέ­σως προη­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο· ανα­λύ­σεις του για τα εθνι­κά και δη­μο­κρα­τι­κά ζη­τή­μα­τα της επο­χής, για τις εξε­λί­ξεις στη Ρωσία, το ελεύ­θε­ρο εμπό­ριο, κ.ά.· απο­σπά­σμα­τα από τα προ­πα­ρα­σκευα­στι­κά υλικά του Αντί-Ντί­ρινγκ· ση­μα­ντι­κές επι­στο­λές του για το με­τα­βα­τι­κό πρό­γραμ­μα, τον ιστο­ρι­κό υλι­σμό και τα ζη­τή­μα­τα της τέ­χνης.

Στο ει­σα­γω­γι­κό του δο­κί­μιο ο Χρή­στος Κε­φα­λής συ­ζη­τά τη σύ­νο­λη δια­νοη­τι­κή δια­δρο­μή και το έργο του Έν­γκελς. Ανα­δει­κνύ­ει τις συ­νει­σφο­ρές του στον εμπλου­τι­σμό του ιστο­ρι­κού και του δια­λε­κτι­κού υλι­σμού, συ­ζη­τά τις πο­λι­τι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες του και την κα­θο­ρι­στι­κή συν­δρο­μή του στη συ­γκρό­τη­ση του κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος, που τον κα­θι­στούν δια­χρο­νι­κά έναν από τους κλα­σι­κούς του μαρ­ξι­σμού.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Εκ­δό­σεις Τόπος, Πλα­πού­τα 2 και Καλ­λι­δρο­μί­ου, info@​motibo.​com, τηλ. 210 8222835, βι­βλιο­πω­λείο τηλ. 210 3221580.

About furdenkommunismus (857 Articles)
για τον κομμουνισμό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: